Királyrét Vár-hegy

A Kismarosról induló kisvasút Szokolyához tartozó királyréti végállomása mellett emelkedik a Vár-hegy, melynek magassága 339 méter, a Királyrét feletti relatív magassága kb. 100 méter. A Széles-mező fennsík nyugati sarkából 50-60 méterre magasodik, a királyréti völgyhöz meredek oldalakkal kapcsolódik. A lesarkított négyszög alakú tető legnagyobb átmérője kb. 60 méter. A keleti kevésbé meredek oldalon félkörívben árok és az árok külső szélén sánc található.
A Vár-hegyen 1981-ben átvágták a sáncot, sáncárkot és az erődített terület belsejét. A Vár-hegy csúcsát a támadható keleti oldala felől 2,5 méter mély, kb. 6 méter széles, sziklába vágott árok, és az árok külső szélén kb. 1-1,2 méter magas, sziklatörmelékből készített sánc védte. A lakóterületen az átlagosan 30 centiméter vastag köves humuszból késő bronzkori leleteket gyűjtöttek. XII-XIII. századi fazéktöredékek, és egy nyéltüskés vas késtöredék is előkerült.
A késő bronzkorban kisebb magaslati telep állt itt. Az erődítést a XII-XIII. században építették. Épületre utaló nyom nem került elő. Lakóépület vagy nem készült, vagy a felszínre épülhetett. A kevés edénytöredék és az állatcsontok hiánya miatt a tartós ott lakás sem valószínű.
Szokolya és környéke ősidők óta lakott hely volt. A hagyomány szerint az Árpád-korban már fennálló község lakosságát még Hont vezér telepítette erre a helyre. Királyrét a középkorban a királyok kedvelt vadászhelye volt. A Vár-hegy tövében kis tó tükre csillog. A tó partján egykor Mátyás király nejének, Beatrix királynénak fürdőhelye volt. Évszázadokkal később a rétre építette fel kastélyát Sierstoff gróf, melyben ma kastélyszálló található.


kirALrEt vAr-heG

a kismarosrOl indulO kisvasUt SokoLAhoz tartozO kirALrEti vEgAllomAsa mellett emelkedik a vAr-heG, meLnek magassAga yyyBXXXYyyyy mEter, a kirALrEt feletti relatIv magassAga kb. B mEter. a SEles-mezQ fennsIk Nugati sarkAbOl V-VX mEterre magasodik, a kirALrEti vqlGhqz meredek oldalakkal kapColOdik. a lesarkItott nEGSqg alakU tetQ legnaGobb AtmErQje kb. VX mEter. a keleti kevEsbE meredek oldalon fElkqrIvben Arok Es az Arok kwlsQ SElEn sAnc talAlhatO.
a vAr-heGen MYyyyyBVXXXy-ben AtvAgtAk a sAncot, sAncArkot Es az erQdItett terwlet belsejEt. a vAr-heG CUCAt a tAmadhatO keleti oldala felQl yy+Y\X mEter mEL, kb. Yy mEter SEles, SiklAba vAgott Arok, Es az Arok kwlsQ SElEn kb. y-y+yy\X mEter magas, SiklatqrmelEkbQl kESItett sAnc vEdte. a lakOterwleten az Atlagosan XXX centimEter vastag kqves humuSbOl kEsQ bronzkori leleteket GWjtqttek. Xyy-Xyyy. SAzadi fazEktqredEkek, Es eG NEltwskEs vas kEstqredEk is elQkerwlt.
a kEsQ bronzkorban kisebb magaslati telep Allt itt. az erQdItEst a Xyy-Xyyy. SAzadban EpItettEk. Epwletre utalO Nom nem kerwlt elQ. lakOEpwlet vaG nem kESwlt, vaG a felSInre Epwlhetett. a kevEs edENtqredEk Es az AllatContok hiANa miatt a tartOs ott lakAs sem valOSInW.
SokoLa Es kqrNEke QsidQk Ota lakott heL volt. a haGomAN Serint az ArpAd-korban mAr fennAllO kqzsEg lakossAgAt mEg hont vezEr telepItette erre a heLre. kirALrEt a kqzEpkorban a kirALok kedvelt vadASheLe volt. a vAr-heG tqvEben kis tO twkre Cillog. a tO partjAn eGkor mATAs kirAL nejEnek, beatrikS kirALnEnak fwrdQheLe volt. EvSAzadokkal kEsQbb a rEtre EpItette fel kastELAt sierstoff grOf, meLben ma kastELSAllO talAlhatO.