Kerekvár (Eszteregnye)

Eszteregnye határában Eszteregnye és Obornak között egy dombvégződésen az erdőben található a Kerekvár. A kisméretű fa lakótoronyhelyet árok övezi, valamint két külső sánc választja le a dombhát többi részétől.
A vár egyike azoknak a XII-XIII. században épített kisváraknak, melyekkel a belháborúktól sújtott Magyarországon a jelentősebb birtokosok a területeiket védték. Katonai jelentősége nem volt számottevő, csak néhány tucat embert tudott befogadni, de alkalmas volt lakójukat megvédeni a rablótámadásoktól. Nagyobb létszámú támadókkal szemben védhetetlen volt, ezért a tatárjárás után a nagyobb birtokosok jóval nagyobb, a kor követelményeinek megfelelő erődítményeket építettek.
A tatárjárás után már nem minősült várnak, fenntartása nem kötődött királyi engedélyhez. A XV. század javuló közbiztonsági állapotai között már jelentőségét vesztette, így az enyészeté lett.
A Kerekvár, mint a többi Árpád-kori kisvár zöme, egy kisebb átmérőjű dombocskán állt, melyet sánccal és árokkal vettek körül, kihasználva a természet adta védelmet is. Belsejében egy fatorony állhatott. A vár építtetője valószínűleg Jakab mester lehetett, aki III. István által behívott, német eredetű Hahót-Buzád nemzetségből származott.


kerekvAr (eSteregNe)

eSteregNe hatArAban eSteregNe Es obornak kqzqtt eG dombvEgzQdEsen az erdQben talAlhatO a kerekvAr. a kismEretW fa lakOtoroNheLet Arok qvezi, valamint kEt kwlsQ sAnc vAlaStja le a dombhAt tqbbi rESEtQl.
a vAr eGike azoknak a Xyy-Xyyy. SAzadban EpItett kisvAraknak, meLekkel a belhAborUktOl sUjtott maGarorSAgon a jelentQsebb birtokosok a terwleteiket vEdtEk. katonai jelentQsEge nem volt SAmottevQ, Cak nEhAN tucat embert tudott befogadni, de alkalmas volt lakOjukat megvEdeni a rablOtAmadAsoktOl. naGobb lEtSAmU tAmadOkkal Semben vEdhetetlen volt, ezErt a tatArjArAs utAn a naGobb birtokosok jOval naGobb, a kor kqvetelmENeinek megfelelQ erQdItmENeket EpItettek.
a tatArjArAs utAn mAr nem minQswlt vArnak, fenntartAsa nem kqtQdqtt kirALi engedELhez. a XY. SAzad javulO kqzbiztonsAgi Allapotai kqzqtt mAr jelentQsEgEt veStette, IG az eNESetE lett.
a kerekvAr, mint a tqbbi ArpAd-kori kisvAr zqme, eG kisebb AtmErQjW domboCkAn Allt, meLet sAnccal Es Arokkal vettek kqrwl, kihaSnAlva a termESet adta vEdelmet is. belsejEben eG fatoroN Allhatott. a vAr EpIttetQje valOSInWleg jakab mester lehetett, aki yyy. istvAn Altal behIvott, nEmet eredetW hahOt-buzAd nemzetsEgbQl SArmazott.