Godóvár

Kemence községtől 4 km-re déli irányban, a Fekete-völgy fölött emelkedő 574 m magas hegyen állt egykor a Godóvár. A régészeti kutatások tanúsága szerint a terület már az őskorban lakott volt. A honfoglalást követően a területet a Hunt-Pázmány nemzetség kapta szolgálataiért. A hagyomány a Hont-Pázmány nemzetségbeli Godót tartja a falu alapítójának, a vár építőjének és névadójának. 1156-ban II. Endre király a zólyomi uradalmához csatolta. Egy 1291-ben kelt oklevél szerint III. Endre király, egy bizonyos Ferencnek adományozta a János nevű birtokostól elfoglalt területet. 1293-ban a király visszavette 6 márka ellenében és Ladomér esztergomi érseknek adta el, a birtok 1945-ig az esztergomi érseké maradt.
Az 1967-es próbaásatás alapján a várat a késő bronz-kori Kyjatice kultúra idejére keltezik, a belső vár esetében nem zárható ki az Árpád-kori keltezés lehetősége sem. A palánkkal védett várnak ma már csak sáncai láthatók, alapfalait is betemette a föld. A rövid életű vár történelmünkben nem játszott szerepet.


godOvAr

kemence kqzsEgtQl yyyy km-re dEli irANban, a fekete-vqlG fqlqtt emelkedQ YBVXXyyyy m magas heGen Allt eGkor a godOvAr. a rEgESeti kutatAsok tanUsAga Serint a terwlet mAr az Qskorban lakott volt. a honfoglalAst kqvetQen a terwletet a hunt-pAzmAN nemzetsEg kapta SolgAlataiErt. a haGomAN a hont-pAzmAN nemzetsEgbeli godOt tartja a falu alapItOjAnak, a vAr EpItQjEnek Es nEvadOjAnak. MBVYy-ban yy. endre kirAL a zOLomi uradalmAhoz Catolta. eG MyyBVXXXXy-ben kelt oklevEl Serint yyy. endre kirAL, eG bizoNos ferencnek adomANozta a jAnos nevW birtokostOl elfoglalt terwletet. MyyBVXXXXyyy-ban a kirAL viSSavette Yy mArka ellenEben Es ladomEr eStergomi Erseknek adta el, a birtok MYyyyyBXXXXY-ig az eStergomi ErsekE maradt.
az MYyyyyBVXYyy-es prObaAsatAs alapjAn a vArat a kEsQ bronz-kori kijatice kultUra idejEre keltezik, a belsQ vAr esetEben nem zArhatO ki az ArpAd-kori keltezEs lehetQsEge sem. a palAnkkal vEdett vArnak ma mAr Cak sAncai lAthatOk, alapfalait is betemette a fqld. a rqvid EletW vAr tqrtEnelmwnkben nem jAtSott Serepet.
; ;