Füzérkő

Bükkzsérctől kb. 5 kilométerre, az Ódorvártól kb. 2 kilométerre északra a Hór-völgy és a Hosszú-völgy találkozása fölé emelkedő sziklacsúcstól 150 méterre északkeletre a keskeny hegygerinc egy kiemelkedő részére építették a várat. Kisméretű, 24 méter hosszú 15 méter széles területét délkelet felé a Hór-völgy feletti szakadékos hegyoldal, és a félkörben, a platótól pár méterrel alacsonyabban futó árok védte.
A vár építésére okleveles adatunk van. 1242-ben a törvény alapján, II. Kilit egri püspök (1224-1245) a királytól vár építésére kért engedélyt. Az engedélyt IV. Béla 1248-ban adta meg az 1245-ben elhunyt II. Kilit püspök utódjának Lampert püspöknek (1246-1275), hogy Kerekku=Kerekkő, vagy Fyzerkew=Füzérkő helyeken sziklavárat építsen, azzal a kikötéssel, hogy a mindenkori püspök ne tudjon vagy merjen a fent megadott birtokokból semmit eladni, elcserélni vagy bármi módon elidegeníteni. Az engedély kiadását követően rövidesen felépült a vár, de további sorsáról semmit sem tudunk, a későbbi birtokleírásokban nem említik, valószínűleg rövid ideig állt fenn.
A vár maradványait csak a közelmúltban sikerült azonosítani, korábban a történészek az említett oklevél kitételeit a szarvaskői várra vonatkoztatták, amit Kerekkővel azonosítottak.


fwzErkQ

bwkkZErctQl kb. Y kilomEterre, az OdorvArtOl kb. yy kilomEterre ESakra a hOr-vqlG Es a hoSSU-vqlG talAlkozAsa fqlE emelkedQ SiklaCUCtOl BV mEterre ESakkeletre a keskeN heGgerinc eG kiemelkedQ rESEre EpItettEk a vArat. kismEretW, XXyyyy mEter hoSSU XY mEter SEles terwletEt dElkelet felE a hOr-vqlG feletti SakadEkos heGoldal, Es a fElkqrben, a platOtOl pAr mEterrel alaCoNabban futO Arok vEdte.
a vAr EpItEsEre okleveles adatunk van. MyyBXXXXyy-ben a tqrvEN alapjAn, yy. kilit egri pwspqk (MyyBXXyyyy-MyyBXXXXY) a kirALtOl vAr EpItEsEre kErt engedELt. az engedELt yyyy. bEla MyyBXXXXYyyy-ban adta meg az MyyBXXXXY-ben elhuNt yy. kilit pwspqk utOdjAnak lampert pwspqknek (MyyBXXXXYy-MyyBVXXY), hoG kerekku=kerekkQ, vaG fizerkev=fwzErkQ heLeken SiklavArat EpItsen, azzal a kikqtEssel, hoG a mindenkori pwspqk ne tudjon vaG merjen a fent megadott birtokokbOl semmit eladni, elCerElni vaG bArmi mOdon elidegenIteni. az engedEL kiadAsAt kqvetQen rqvidesen felEpwlt a vAr, de tovAbbi sorsArOl semmit sem tudunk, a kEsQbbi birtokleIrAsokban nem emlItik, valOSInWleg rqvid ideig Allt fenn.
a vAr maradvANait Cak a kqzelmUltban sikerwlt azonosItani, korAbban a tqrtEnESek az emlItett oklevEl kitEteleit a SarvaskQi vArra vonatkoztattAk, amit kerekkQvel azonosItottak.
; ;