Essegvár

Bánd község 10 kilométerre fekszik nyugati irányban a megyeszékhelytől, Veszprémtől. A településen ókori lelőhelyeket is találtak, de folyamatosan a XIII. századtól élnek emberek a község területén. A középkori falu két részből állt. A Várhegy, Essegvár és a hegy alatti település, Bánd.
Az első okleveles említése 1233-ból származik. A Bánd elnevezés valószínűleg egy személynévre vezethető vissza. A XII. században több forrás is említ Bánd nevű személyeket. Az Ajka nemzettség tagja, Bánd volt a település első tulajdonosa a XIII. században.
A várat Igmándi András építtette, aki 1233-ban 120 márkáért vette meg a hegy lábánál húzódó települést. Ekkor tehát már mindkét rész létezett. 1367-ben a Lőrinte-család tulajdonába került a falu, akik jelentős szerepet töltöttek be I. Lajos király udvarában. A család később a várról Essegvárinak nevezte el magát.
A család kihalása után a király tulajdona lett a vár és a falu, aki aztán továbbadományozta az őt támogató családoknak. Így került a Rozgonyiak később az Újlakiak birtokába. Az utolsó ismert tulajdonos Kinizsi Pál és felesége volt.
A mohácsi csata utáni polgárháborúban sokat szenvedett, 1531-ben zsoldosok dúlták fel. 1619 óta a település az adóösszeírásokban pusztaként szerepel. Valószínűleg a vár is abban az időben pusztult el. A törökök felrobbantották. A vár köveit a később ideköltöző lakosság használta fel építkezéshez. Ma már csak az egykori vár egyik bástyája és a fal egy részének maradványai láthatók.


essegvAr

bAnd kqzsEg X kilomEterre fekSik Nugati irANban a meGeSEkheLtQl, veSprEmtQl. a telepwlEsen Okori lelQheLeket is talAltak, de foLamatosan a Xyyy. SAzadtOl Elnek emberek a kqzsEg terwletEn. a kqzEpkori falu kEt rESbQl Allt. a vArheG, essegvAr Es a heG alatti telepwlEs, bAnd.
az elsQ okleveles emlItEse MyyBXXXyyy-bOl SArmazik. a bAnd elnevezEs valOSInWleg eG SemELnEvre vezethetQ viSSa. a Xyy. SAzadban tqbb forrAs is emlIt bAnd nevW SemELeket. az ajka nemzettsEg tagja, bAnd volt a telepwlEs elsQ tulajdonosa a Xyyy. SAzadban.
a vArat igmAndi andrAs EpIttette, aki MyyBXXXyyy-ban BXX mArkAErt vette meg a heG lAbAnAl hUzOdO telepwlEst. ekkor tehAt mAr mindkEt rES lEtezett. MyyyBVXYyy-ben a lQrinte-CalAd tulajdonAba kerwlt a falu, akik jelentQs Serepet tqltqttek be y. lajos kirAL udvarAban. a CalAd kEsQbb a vArrOl essegvArinak nevezte el magAt.
a CalAd kihalAsa utAn a kirAL tulajdona lett a vAr Es a falu, aki aztAn tovAbbadomANozta az Qt tAmogatO CalAdoknak. IG kerwlt a rozgoNiak kEsQbb az Ujlakiak birtokAba. az utolsO ismert tulajdonos kiniZi pAl Es felesEge volt.
a mohACi Cata utAni polgArhAborUban sokat Senvedett, MYBXXXy-ben Zoldosok dUltAk fel. MYyBXYyyyy Ota a telepwlEs az adOqSSeIrAsokban puStakEnt Serepel. valOSInWleg a vAr is abban az idQben puStult el. a tqrqkqk felrobbantottAk. a vAr kqveit a kEsQbb idekqltqzQ lakossAg haSnAlta fel EpItkezEshez. ma mAr Cak az eGkori vAr eGik bAsTAja Es a fal eG rESEnek maradvANai lAthatOk.
; ;