Damásd

Ipolydamásd északnyugati végén, az Ipoly összeszűkülő völgyéből meredeken kiemelkedő dombon található a damásdi vár romjai. A domb egy különálló nyúlványt képez, amely kelet és délkelet felé fokozatosan emelkedik Fekete-hegy felé. A dombot észak felől egy kis mellékvölgy határol, délnyugati és északnyugati oldala meredeken emelkedik az Ipoly fölé. Tengerszint feletti magassága 150 méter, az Ipoly feletti relatív magassága 40 méter.
A vár két részből áll. Az árokkal együtt 42x43 méteres alapterületű belső várhoz északnyugat felől csatlakozott a domb magasabb szinte teljesen lapos részén a mintegy 40-45x140 méter kiterjedésű külső vár. A belső vár magja a 5x5,2 méter belső méretű, 185-235 centiméter falvastagságú torony volt. A torony és az övező fal közti terület egy részét udvarként használták. Az övező faltól 9 m-re kelet és dél felé újabb falmaradványok látszanak. A két fal között mély árok húzódott. Az árok keleti sarkában kőboltozatos, 190 centiméter belső szélességű pince nyílik, amely kelet felé 10,70 méter hosszan követhető.
Miklós Zsuzsa ásatása során a külső várban több XII-XIII. századi edénytöredék, egy I. Ulászló dénár és két török kori, faszerkezetű épületrész látott napvilágot. A belső vár domboldalba bevágva készített épületegyüttese a hazai várépítési gyakorlattól eltér. Fekvése miatt a hegyek felőli támadás ellen védtelen volt, középkori vadászkastélynak viszont megfelelt.
Először 1361-ben említik Búza Balázs nevű várnagyát. A török megszállás alatt egy 1581 július 14.-én Bakabányának Körmöchöz írott levelében olvashatjuk: „a török egy Damaschki nevű palánkot építtet. Az ellenség gyülekezik benne és már tizennyolc ágyúja is van". A vár 1617-ben magyar kézre került. 1641-ben rövid ideig török kézen volt. Egy 1646-ben kelt okirat szerint várkapitánya Bercsényi László volt, akinek a távollétében a váci törökök rajtaütöttek a kis létszámú őrségen, a falu lakosait leölték, s a falakat földig lerombolták. Később a vár köveit a falu építéséhez használták.
Ma már csak egy négyszögletes épület két méter magas falrészlete, néhány támfal maradvány, egy dongaboltozatos pince, és a földsáncok árulkodnak az egykori várról.


damAsd

ipoLdamAsd ESakNugati vEgEn, az ipoL qSSeSWkwlQ vqlGEbQl meredeken kiemelkedQ dombon talAlhatO a damAsdi vAr romjai. a domb eG kwlqnAllO NUlvANt kEpez, ameL kelet Es dElkelet felE fokozatosan emelkedik fekete-heG felE. a dombot ESak felQl eG kis mellEkvqlG hatArol, dElNugati Es ESakNugati oldala meredeken emelkedik az ipoL fqlE. tengerSint feletti magassAga BV mEter, az ipoL feletti relatIv magassAga XXXX mEter.
a vAr kEt rESbQl All. az Arokkal eGwtt XXXXyy*XXXXyyy mEteres alapterwletW belsQ vArhoz ESakNugat felQl Catlakozott a domb magasabb Sinte teljesen lapos rESEn a minteG XXXX-XXXXY*BXXXX mEter kiterjedEsW kwlsQ vAr. a belsQ vAr magja a Y*Y+yy\X mEter belsQ mEretW, BVXXXY-yyBXXXY centimEter falvastagsAgU toroN volt. a toroN Es az qvezQ fal kqzti terwlet eG rESEt udvarkEnt haSnAltAk. az qvezQ faltOl Yyyyy m-re kelet Es dEl felE Ujabb falmaradvANok lAtSanak. a kEt fal kqzqtt mEL Arok hUzOdott. az Arok keleti sarkAban kQboltozatos, BVXXXX centimEter belsQ SElessEgW pince NIlik, ameL kelet felE X+VXX\B mEter hoSSan kqvethetQ.
miklOs ZuZa AsatAsa sorAn a kwlsQ vArban tqbb Xyy-Xyyy. SAzadi edENtqredEk, eG y. ulASlO dEnAr Es kEt tqrqk kori, faSerkezetW EpwletrES lAtott napvilAgot. a belsQ vAr domboldalba bevAgva kESItett EpwleteGwttese a hazai vArEpItEsi GakorlattOl eltEr. fekvEse miatt a heGek felQli tAmadAs ellen vEdtelen volt, kqzEpkori vadASkastELnak viSont megfelelt.
elQSqr MyyyBVXy-ben emlItik bUza balAZ nevW vArnaGAt. a tqrqk megSAllAs alatt eG MYBVXXXy jUlius Xyyyy.-En bakabANAnak kqrmqchqz Irott levelEben olvashatjuk: „a tqrqk eG damaschki nevW palAnkot EpIttet. az ellensEg Gwlekezik benne Es mAr tizenNolc AGUja is van". a vAr MYyBXYyy-ben maGar kEzre kerwlt. MYyBXXXXy-ben rqvid ideig tqrqk kEzen volt. eG MYyBXXXXYy-ben kelt okirat Serint vArkapitANa berCENi lASlO volt, akinek a tAvollEtEben a vAci tqrqkqk rajtawtqttek a kis lEtSAmU QrsEgen, a falu lakosait leqltEk, s a falakat fqldig leromboltAk. kEsQbb a vAr kqveit a falu EpItEsEhez haSnAltAk.
ma mAr Cak eG nEGSqgletes Epwlet kEt mEter magas falrESlete, nEhAN tAmfal maradvAN, eG dongaboltozatos pince, Es a fqldsAncok Arulkodnak az eGkori vArrOl.
; ;