Aynárd vára

A XII. század végén III. Béla király francia feleségével hazánkba költözött, francia származású Sámboki (Zsámbéki) család adományul kapta a virágzó Zsámbék települést. A Sámboki család tagja, Miklós fia Aynárd várat építtetett a településtől távolabb az erdőben egy kiemelkedő hegykúpon a tatárjárás után, de nem kizárt, hogy már előtte is állt a vár.
A Perbál, Tinnye és Nagykovácsi községek által határolt terület közepe táján, a Nagykovácsiból Perbál felé vezető erdei út felett emelkedő 380 méter magas, régen Nyerges-hegynek, majd később Aynárdvárnak nevezett hegycsúcson állt a XIII. századi Pest megye egyetlen magánvára. A nyereggel elválasztott két csúcs keskeny gerincén 3601 méter hosszúságban húzódik a sánc és a várárok. A két csúcson az egykori építményeket sejtető halmok és habarcsos kődarabok találhatók.
Első okleveles említése az esztergomi káptalan 1274. Május 17-én IV. László királynak tett jelentésében fordul elő, amikor a szigeti apácákat Piliscsaba birtokába beiktatta. Az oklevél megemlíti többek között a "Cheu"-ból jövő utat, a Pilis erdőt, Kovácsi lakóit, "Tyne" falut és "Eynard" várát.
Miután a XIV. századi belháborúk a várat romba döntötték, a nemesi család úgy döntött, hogy a jobbágyfaluban építi fel újabb rezidenciáját. 1401-ben kelt oklevél szerint - melyben Zsigmond király meghagyására a budai káptalan meghatárolta a Maróthy János macsói bánnak adományozott birtokot - ahol a Mézeshegy felé fordul az út, ahol Aynárd vára, egy elhagyott vár áll, és nevezett rész birtokosa János bán (Kicke-i Aynárd fia Miklós fia János), végül is szegény sorsra jutott, miután előzetesen a nevezett Perbál birtokán lakott. Ezután már nem emlékeznek meg az elhagyatott és teljesen elpusztult várról.


ainArd vAra

a Xyy. SAzad vEgEn yyy. bEla kirAL francia felesEgEvel hazAnkba kqltqzqtt, francia SArmazAsU sAmboki (ZAmbEki) CalAd adomANul kapta a virAgzO ZAmbEk telepwlEst. a sAmboki CalAd tagja, miklOs fia ainArd vArat EpIttetett a telepwlEstQl tAvolabb az erdQben eG kiemelkedQ heGkUpon a tatArjArAs utAn, de nem kizArt, hoG mAr elQtte is Allt a vAr.
a perbAl, tiNNe Es naGkovACi kqzsEgek Altal hatArolt terwlet kqzepe tAjAn, a naGkovACibOl perbAl felE vezetQ erdei Ut felett emelkedQ yyyBVXXX mEter magas, rEgen Nerges-heGnek, majd kEsQbb ainArdvArnak nevezett heGCUCon Allt a Xyyy. SAzadi pest meGe eGetlen magAnvAra. a Nereggel elvAlaStott kEt CUC keskeN gerincEn yyyMYyBy mEter hoSSUsAgban hUzOdik a sAnc Es a vArArok. a kEt CUCon az eGkori EpItmENeket sejtetQ halmok Es habarCos kQdarabok talAlhatOk.
elsQ okleveles emlItEse az eStergomi kAptalan MyyBVXXyyyy. mAjus XYyy-En yyyy. lASlO kirALnak tett jelentEsEben fordul elQ, amikor a Sigeti apAcAkat pilisCaba birtokAba beiktatta. az oklevEl megemlIti tqbbek kqzqtt a "cheu"-bOl jqvQ utat, a pilis erdQt, kovACi lakOit, "tine" falut Es "einard" vArAt.
miutAn a Xyyyy. SAzadi belhAborUk a vArat romba dqntqttEk, a nemesi CalAd UG dqntqtt, hoG a jobbAGfaluban EpIti fel Ujabb rezidenciAjAt. MyyyyBy-ben kelt oklevEl Serint - meLben Zigmond kirAL meghaGAsAra a budai kAptalan meghatArolta a marOthi jAnos maCOi bAnnak adomANozott birtokot - ahol a mEzesheG felE fordul az Ut, ahol ainArd vAra, eG elhaGott vAr All, Es nevezett rES birtokosa jAnos bAn (kicke-i ainArd fia miklOs fia jAnos), vEgwl is SegEN sorsra jutott, miutAn elQzetesen a nevezett perbAl birtokAn lakott. ezutAn mAr nem emlEkeznek meg az elhaGatott Es teljesen elpuStult vArrOl.
; ;